Concurso de Escaparates de Nadal 2020

O obxecto da presente convocatoria é realizar un concurso de escaparates entre os comerciantes de Vila de Cruces coa finalidade de promocionar o comercio local.

Beneficiarios: Poderán participar neste concurso os comerciantes con establecementos ubicados no municipio de Vila de Cruces.

O importe dos premios será o seguinte:

 • Primeiro premio: 175 €.
 • Segundo premio: 125 €.
 • Terceiro premio: 100 €.
 • Cuarto premio: 70 €
 • Premio á orixinalidade: 75 €.

O premio á orixinalidade será para o escaparate que conteña elementos que o fagan especialmente orixinal. Este premio poderá recaer en calquera dos catro escaparates premiados ou nun distinto.

Os comerciantes que desexen participar deberán presentar solicitude no rexistro do Concello, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra ata o 11 de decembro de 2020.

Xunto coa solicitude deberase presentar a seguinte documentación con carácter obrigatorio:

 • Solicitude asinada polo titular ou representante legal do establecemento.
 • Fotocopia do DNI do solicitante e no seu caso do CIF.
 • No caso de empresas, escritura de constitución e DNI do seu representante.

A convocatoria, os anexos e formularios estarán dispoñibles na páxina web do concello www.viladecruces.gal.

O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva. O xurado deberá valorar os seguintes criterios:

 • Presentación: de 0 a 10 puntos
 • Creatividade: de 0 a 10 puntos
 • Orixinalidade: de 0 a 10 puntos
 • a utilización dos artigos do establecemento: de 0 a 10 puntos.
 • cor e iluminación que creen unha esfera diferente á hora de promocionar os productos en venda do establecemento: de 0 a 10 puntos.

Os escaparates deberán permanecer iluminados alomenos ata as 23:00 horas durante a campaña navideña. O xurado non avaliará os escaparates antes do 18 de decembro.

SOLICITUDE DE PARTICIPACION NO CONCURSO DE ESCAPARATES 2020

Concurso de Tarxetas de Nadal 2020

Primeiro. Obxecto.

Convocar un concurso de tarxetas de nadal para seleccionar a que envíe a Corporación Municipal para felicitar o nadal ós veciños.

Segundo. Beneficiarios:

Poderán participar tódolos/as alumnos/as dos colexios e do IES de Vila de Cruces.

Terceiro. Importe

Os premios financiaranse con cargo á partida 338.48 e consistirán en regalos e serán os seguintes: 

 • Premio á postal gañadora: por valor de 60 euros.
 • Catro accesits por valor de 35 euros cada un: que premiarán á mellor postal de cada un dos colexios e do IES.

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para a elaboración das tarxetas será ata o 2 de decembro de 2020.

Sexto. Outros datos.

O tema será unha representación do nadal.

A técnica será libre, deberán ser realizadas manualmente e non se admitirán deseños feitos por ordenador. 

Na parte de atrás das postais figurará o nome e apelidos do autor, enderezo, teléfono, curso, colexio ó que pertence e idade.

Imponse aos participantes a cesión gratuita dos dereitos de explotación nos termos previstos no artigo 48 e seguintes do Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, reservándose o Concello de Vila de Cruces o dereito a utilizar os traballos premiados en futuras edicións ou actividades con fins promocionais.

As tarxetas serán expostas no Auditorio Municipal Xosé Casal.

A decisión do xurado será inapelable, e os concursantes polo feito de concursar aceptan as presentes bases. 

O xurado poderá declarar deserto un ou máis premios no caso de considerar que ningún dos traballos presentados reúnan os méritos suficientes para ser premiados.

Os premios  entregaranse na data que estableza o Concello tendo en conta a evolución da pandemia por Covid-19.